sult)){echo json_encode($result);}else echo $result;}} ?> HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG.