HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI - BÁC ÁI (hoangthe)